Hvor verdifullt er fagbrevet?

Derfor burde du ta fagbrevet

 • Med fagbrev tjener du mer enn uten
 • En formell utdanning gir deg mer faglig tyngde
 • Du stiller sterkere på arbeidsmarkedet

Godkjente fag

Akvakultur

Akvakultur er en teknologisk avansert og eksportrettet næring basert på biologisk produksjon.

Det er en næring i rask endring med hensyn til produksjonsregimer, arter og rammebetingelser. I næringen stilles krav til kvalitet i prosesser og produkter, og næringen etterspør yrkesutøvere med markedsforståelse og innsikt i næringens rolle i samfunnet og som internasjonal matprodusent.

 

Akvakulturfaget skal bidra til å utvikle forståelse for sammenhenger mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser, menneskelig aktivitet og teknologi. Videre skal faget fremme forståelse for utviklingen i nasjonale og internasjonale markeder og den innvirkning dette har på resultatet til den enkelte bedriften. Faget skal legge grunnlag for å utvikle endringskompetanse med tanke på fortsatt vekst og utvikling av næringen.

 

Opplæringen i akvakulturfaget skal gi lærlingen mulighet til å utvikle økologisk, etisk og teknisk kompetanse knyttet til arbeid på oppdrettsanlegg. Opplæringen skal derfor vektlegge stell av vannlevende organismer i ulike livsstadier, årssykluser og miljøer. Opplæringen i akvakulturfaget skal legge til rette for at lærlingen kan utvikle kompetanse i bruk og vedlikehold av anlegg og teknisk utstyr. Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse innen arbeidsmiljø og systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

 

Fullført og bestått opplæring fører fram til fargbrev. Yrkestittel er fagoperatør i akvakultur.

Fiske og fangst

Fiskere driver med fangst av fisk. Arbeidet foregår på både små og store båter.

Fiskeri foregår på båter av ulik størrelse, og med ulike redskaper. Noen fiskere har egen sjark og driver fiske med garn, line og jukse. Andre jobber på større fiskebåter som er utstyrt for fiske med not, line og trål.

Vanlige arbeidsoppgaver for fiskeren:

Mens de minste båtene fisker i kystnære farvann, er de største båtene langt ute på storhavet. Mange av arbeidsoppgavene er likevel de samme. Fiskeren er med på hele prosessen, fra redskapene installeres på båten til fangsten tas opp av sjøen og leveres på land.

Motormann

En motormann vedlikeholder og reparerer skipets motorer og andre mekaniske deler.

En motormann er en skipsmekaniker. Motormannen håndterer verktøy, sveise-, måle- og testutstyr for vedlikehold av skipsmaskineri, ventiler og rørsystemer.

Vanlige arbeidsoppgaver for en motormann:

Arbeidet ledes av en maskinist eller maskinsjef. Motormenn jobber på sjøen, gjerne i lengre perioder, og du må være forberedt på å jobbe turnus.

Alle som skal jobbe på skip, og andre flyttbare innretninger til havs, må ha en helseerklæring som viser at du kan jobbe om bord på et skip. Da skal en sjømannslege sjekke blant annet syn, hørsel, din fysiske funksjonsevne. Dette gjelder også lærlinger som skal jobbe om bord.

Sjømatproduksjon

Fagarbeidere innen sjømatproduksjon fremstiller sjømatprodukter, ofte helt frem til ferdig produkt.

Fagarbeidere i sjømatproduksjon jobber med mottak, kontroll og håndtering av råstoffer, det vil si fisk og annen sjømat. Fagarbeidere i sjømatproduksjon er ansatt i bedrifter som lager sjømat.

 

Fagarbeideren kan følge produksjonen fra råvarene kommer inn til bedriften og til produktet er ferdigstilt og klart for utsendelse til forbrukerne. Det er viktig å ha et høyt fokus på kvalitet i arbeidet. 

 

Som fagarbeider i sjømatproduksjon kan du enten være faglig ansvarlig for produksjonen, eller du kan være del av en produksjonslinje.

 

I jobben inngår bruk av både manuelt utstyr som kniver, og mer avanserte maskiner.

Industrimekaniker

Industrimekanikere vedlikeholder og monterer maskiner og utstyr.

Industrimekanikere vedlikeholder, lager, monterer og reparerer maskiner og utstyr. Industrimekanikere skifter deler på maskiner og bygger dem om.

Vanlige arbeidsoppgaver for industrimekanikeren:

Arbeidet består også i enklere maskinarbeid og å sette deler sammen. Som industrimekaniker har du kjennskap til hydrauliske, pneumatiske og elektriske styresystem for maskineri.

Automatiseringsfaget

En automatiker monterer og vedlikeholder automatiserte systemer.

En automatiker er en elektrofagarbeider som monterer, drifter og vedlikeholder automatiserte systemer. Det vil si systemer for kontroll, styring og regulering av automatiserte produksjonsprosesser og elektromekaniske systemer, som fungerer uten eller med lite hjelp fra mennesker.

Mange ting vi omgir oss med i hverdagen er slike automatiserte systemer, for eksempel termostatstyrte varmeovner, vaskemaskiner og mobiltelefoner. En automatiker utvikler og utfører byggautomatiseringsanlegg i boliger og innen landbruk, næringsbygg, helse og omsorg. 

Vanlige arbeidsoppgaver for automatikeren:

Automatikere kan også lage og vedlikeholde administrative løsninger som dokumenthåndtering og rapportering. Datakommunikasjon og elektronikk som muliggjør kommunikasjon mellom flere datasystemer og enheter er også relevant for yrket. Som automatiker bør du også ha kunnskap om elektromekanikk, instrumentering og prosessteknikk. 

Med automatiserte løsninger i industrien kan oppgaver gjøres mer effektivt, nøyaktig og sikkert. Roboter kan for eksempel montere, lakke og pakke inn produkter. Automatisering har derfor stor betydning for HMS  på arbeidsplasser. 

Som automatiker må du holde deg oppdatert i faget. Det utvikles stadig mer avanserte produkter som krever tverrfaglig kompetanse.

Automatiker er en beskyttet tittel . Du må ha godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å utøve yrket.

Industriell matproduksjon

En fagarbeider i industriell matproduksjon jobber med masseproduksjon av mat i en moderne industri.

Fagarbeideren følger produksjonen fra råvarene kommer inn i bedriften til produktet er ferdig og klart for utsendelse.

Vanlige arbeidsoppgaver for en fagarbeider i industriell matproduksjon:

Fagarbeideren må alltid tenke matsikkerhet og hygiene, og du jobber med avansert produksjonsutstyr. Du må ha kunnskap om råvarer, bærekraftige produksjonsmetoder, produksjonsutstyr og om HMS.

Som fagarbeider er du enten faglig ansvarlig for hele produksjonen eller for en del av en produksjonslinje.

Service og administrasjonsfaget

Service- og administrasjonsmedarbeidere utfører mange ulike administrative oppgaver.

Som service- og administrasjonsmedarbeider kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av hvilken bedrift du jobber i. I all hovedsak dreier det seg om service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver.

Vanlige arbeidsoppgaver for en service- og administrasjonsmedarbeider:

Det er nødvendig med gode datakunnskaper, og kunnskap om de regelverk som gjelder for arbeidsgiver. Dette kan variere mye fra bransje til bransje.

Dette yrket har mange ulike stillingstitler. Eksempler på stillingsbetegnelser er kontorfaglært, kontorarbeider, kontormedarbeider og administrasjonsmedarbeider.

Salgsfaget

En salgsmedarbeider jobber med salg, produktveiledning, kundebehandling og yter service til privatkunder eller bedrifter.

En salgsmedarbeider kan arbeide innenfor mange forskjellige bransjer, for eksempel elektro, sport, klær, dagligvarer, foto eller data.

Vanlige arbeidsoppgaver for en salgsmedarbeider:

Som salgsmedarbeider må du ha kunnskap om produktene du skal selge for å kunne gi kundene den informasjonen og veiledningen de trenger. Du må også ha kunnskap om kundene og bransjen du jobber i. Du skal gi råd og veiledning og yte service, slik at bedriften får fornøyde kunder som ønsker å komme igjen og igjen.

Yrket har mange mulige stillingstitler og kan blant annet kalles selger. 

Service og administrasjonsfaget

Service- og administrasjonsmedarbeidere utfører mange ulike administrative oppgaver.

Som service- og administrasjonsmedarbeider kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av hvilken bedrift du jobber i. I all hovedsak dreier det seg om service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver.

Vanlige arbeidsoppgaver for en service- og administrasjonsmedarbeider:

Det er nødvendig med gode datakunnskaper, og kunnskap om de regelverk som gjelder for arbeidsgiver. Dette kan variere mye fra bransje til bransje.

Dette yrket har mange ulike stillingstitler. Eksempler på stillingsbetegnelser er kontorfaglært, kontorarbeider, kontormedarbeider og administrasjonsmedarbeider.

Havbruksteknikk

Havbruksteknikkere jobber på akvakulturanlegg eller i bedrifter som leverer tekniske tjenester til akvakulturnæringen.

Å være havbruksteknikker betyr at du utfører kontroller, vedlikeholdsarbeid og drift av tekniske innretninger som anvendes i akvakulturnæringa.

Vanlige arbeidsoppgaver for en havbruksteknikker:

 • fortøye og montere akvakulturanlegg i sjø
 • utføre service og reparasjoner på akvakulturinstallasjoner
 • klargjøre anlegg for utsett av fisk og andre akvakulturorganismer
 • rengjøre og desinfisere anlegg, fartøy og utstyr
 • håndtere akvakulturorganismer og ivareta dyrevelferd i alle operasjoner
 • gjennomføre miljømålinger, tolke resultater og iverksette nødvendige tiltak
 • bruke, justere og kalibrere styrings- og overvåkingssystemer
 • bistå ved krisesituasjoner og iverksette skadebegrensende tiltak ved uønskede hendelser
 • foreta daglig ettersyn og vedlikehold av teknisk utstyr

Som havbruksteknikker skal du både planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidet etter gjeldende regelverk og prosedyrer.

For å sikre både mennesker, oppdrettsorganismene og det ytre miljøet må havbruksteknikkerne kjenne til hvordan anleggene er bygget opp og fungerer. Man må også ha kunnskap om materialenes egenskaper, tåleevne, og hvordan akvakulturvirksomheten påvirker miljøet i og rundt anleggene.

Som havbruksteknikker skal du kjenne til beredskapsplaner, vurdere risiko og ivareta sikkerheten i arbeidet.

Som havbruksteknikker bør du interessere deg for teknologi. Du må like å jobbe med fysiske arbeidsoppgaver og å jobbe ute. Du jobber tett sammen med andre, og bør derfor like å jobbe i team og ha gode samarbeidsevner.

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og udir.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD).
Teksten vedlikeholdes på yrkessidene på utdanning.no og utdanningsdirektoratet.